කළු දොදොල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හාල් පිටි 1 ½ kg
සීනි 2 ½ kg
පොල් ගෙඩි 12
කරඳමුංගු
කජු කැබලි 200 kg
මාදුරු තේ හැඳි 1

සාදන ආකාරය

කළු දොදොල් සඳහා සුදුසු වන්නේ හොදින් පැසී වේලුණු පොල්ය. පොල් ගා ගෙන තුන් වරක් පමණ හොදට කිි මිරිකා ගන්න. දැන් ලොකු තාච්චියක් ගෙන එයට පොල්කිි දමා එයට හාල් පිටිද එක් කරන්න. කැටි නොසිටින සේ හොදින් අතින් දිය කරන්න. තලාගත් කරඳමුංගු ඇට සහ සූදුරු ද එකතු කරන්න. සීනි වලින් 1 ½ kg ද එකතු කර හොදින් දියකර ගෙන ලිප තබා හොදින් උණුකරගනිමින් දිගටම හැදිගාන්න. ඉතිරි සීනි ටික වෙනම ලිප තබා පත් පැණි සාදා ගෙන එයද හැඳිගාන ගමන් මෙයටම එකතු කරන්න. දිගටම හැදි ගාන්න. තෙල් උඩට එන විට හැන්දකින් ඉවත් කරන්න. කජුමද කුඩු කර එකතු කරන්න. දිගටම හැදි ගාන්න. මුළු දොදොල් තාච්චිය එකම කැටියක් ලෙස එන පදමට ආවිට ලිපෙන් බා තැටියක දමා තුනී කරගන්න. තෙල් ඉවත් කර ගැනීමට තැටිය ඇලකර තබන්න. දවසක් පමණ තබා තෙල් ඉවත් කරගෙන කෑමට ගන්න.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *