ලෙමන් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-

බටර් හෝ මාගරින් ග්‍රෑම් 250
සිනි ග්‍රැම් 250
බේකිං පවුඩර් තේ හැඳි 2
පිටි ග්‍රෑම් 250
කිරි මේස හැඳි 2
බිත්තර 4යි
ගාගත් ලෙමන් ‍පොතු
එක ගෙඩියක් පමණ
වැනිලා තේ හැඳි 2
ලෙමන් ගෙඩියක යුෂ

සාදන ආකාරය:-

බටර් හා සීනි හොඳින් බිට් කරගන්න. වැනිලා එකතු කරන්න. සීනි හා බටර් බිට් වුණාට පසුව බිත්තරය බැගින් දමමින් බිට් කර ගන්න. පිටි හා බේකිං පවුඩර් එකට මිශ්‍ර කර හලාගන්න. දැන් බිත්තර මිශ්‍රණයට පිටි ටික ටික එකතු කර මිශ්‍ර කරන අතරේ ලෙමන් ‍පොතු, ලෙමන් යුෂ ද කිරි ද මිශ්‍ර කර සකසා ගත් තැටියකට දමා 180ංජ විනාඩි  25-30 පමණ පුළුස්සා ගන්න.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *